Léier-Atelier fir 7ième an 6ième Schüler

Bass du interesséiert un verschiddene Léiermethoden (Karteikaarten, Wocheplang, …) ?

Géings de gär gewuer ginn, wéi’s de dech besser am Schoulalldag organiséiere kéints an der doduerch léiere vläicht mi liicht fale kéint?

Dann komm an de SePAS a schreif dech an eise flotte Léier-Atelier an.

Den Atelier besteet aus 4 Seancen a fënnt jeeweils Mëttwochs vu 14h15 bis 15h40 statt.

Aschreiwen kanns de dech bis spéitstens den 30. Abrëll 2019.

 

Back to Top