Vom Dokument zum Buch

D‘ Ausstellung „Vom Dokument zum Buch“ vum CNL an den Nationalarchive war Deel vun eise Fuussendeeg 2019, di den 2. An 3. Mee stattfonnt hunn. Mä och no de Fuussendeeg hunn sech Klasse mam Thema vun der nationaler Literatur beschäftegt, well d’Ausstellung bis de 17. Mee an der Bibliothéik vum LMRL stoe bleift. D’Madame Holzinger Irina huet e flotten Actionbound ronderëm des Ausstellung gemaach an esou de Schüler op eng flott Aart a Weis wichteg Lëtzebuerger Auteure méi no bréngen.

Back to Top