Respekt off- an online

Wat ass (Cyber-)Mobbing iwwerhapt?

Wat kann een an engem konkrete Fall vu (Cyber-)Mobbing maachen?

A virun allem: Wéi kann ee (Cyber-)Mobbing verhënneren?

Dësen an anere Froen sinn d‘SchülerInnen vun den iPad-7e 7C2 a 7C8 am Laf vun enger Sensibiliséierungscampagne vun ikl (www.ikl.lu) am Kader vum projet d’établissement digitLMRL nogaangen. Heibäi sollten d’SchülerInnen iwwer d’Gefore vu (Cyber-)Mobbing opgeklärt ginn.

Wat dobäi erauskomm ass, kënnt Dir Iech am jeweilegen e-Book vun deenen 2 Klassen ukucken.

Respekt off- an online 7C2

Respekt off- an online 7C8

Back to Top